Die polnische Finanzaufsichtsbehörde war wohl fleißig – 65 Strafanzeigen und 11.181,5 Tausend Zloty Geldstrafen

Empfehlung von Dr. Thomas Schulte wegen großer Erfahrung und erfolgreicher Prozessführung, z.B. Titelbeitrag im Magazin „Capital“, Ausgabe 07/2008.

Inhaltsverzeichnis

Fraude à l'investissement sur finanzexp.de / Pixabay

Im Jahr 2014 zeigte die polnische Finanzaufsicht (Komisja Nadzoru Finansowego) der Staatsanwaltschaft 65 Fälle des Verdachts der Begehung einer Straftat an und ordnete Geldstrafen im Gesamtwert von 11.181,5 Tausend Zloty an.

In dem alljährlichen Bericht erklärt der Vorsitzende der Finanzaufsicht, Andrzej Jakubiak:

„Der Auftrag der Finanzaufsicht ist es, die stabile und sichere Entwicklung des Finanzmarktes zu gewährleisten. Der Finanzsektor in Polen ist einer der sichersten und perspektivreichsten in Europa“.
   
Aufgrund der Strafanzeigen der Finanzaufsicht wurden bei der Staatsanwaltschaft 50 Ermittlungsverfahren eröffnet und 19 Anklagen erhoben. Dies ist die höchste Bilanz seit dem Jahr 2011.  Grund der Anzeigen war der Verdacht der Manipulation von Finanzinstrumenten (Art. 183 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten), Weitergabe und Verwendung von vertraulichen Informationen (Art. 180 und 181 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten), Fälschen oder Verdecken der wahren Informationen über Prospekte und Berichte (Art. 100 des Gesetzes über das öffentliche Angebot) Führung von Bankgeschäften ohne Genehmigung (Art. 171 Absatz 1 des Bankengesetzes), und aufgrund von  Normen des Strafgesetzbuches, insbesondere: Veruntreuung, die Bescheinigung der Unwahrheit, Betrug sowie Erschleichung von Krediten.

Bilans działań Komisji Nadzoru Finansowego – działania związane ze zwalczaniem nadużyć na rynku finansowym w roku 2014 – 11 181,5 tys. zł kar nałożonych przez KNF, 65 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdanie z działalności w roku 2014. Komisja odniosła się w szczególności do tematyki restrukturyzacji współczesnych kas oszczędnościowo – kredytowych, odebranych i udzielonych licencji w roku 2014, wprowadzenia zmian w prawie dotyczącym dopuszczalnego maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, przeprowadzonych postępowań oraz złożonych aktów oskarżenia i nałożonych kar pieniężnych na podmioty rynku finansowego. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak: „Misją Komisji Nadzoru Finansowego jest dbanie o stabilne funkcjonowanie i bezpieczny rozwój rynku finansowego. Sektor finansowy w Polsce jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej perepektywistyczny w Europie“.

Komisja Nadzoru Finansowego

Podstawą działania Komisji Nadzoru Finansowego jest Ustawa z dnia 21 lipca z 2006 r. o nadzorze na rynkiem finansowym. KNF sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, który obejmuje nadzór bankowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowym, nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, a także nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Polski rynek finansowy w 2014 roku

Zgodnie ze sprawozdaniem KNF w roku 2014 Polska gospodarka dzięki popytowi wewnętrznemu utrzymała dodatnie wysokie na tle innych krajów europejskich tempo zmian (PKB 3,3%). Inflacja utrzymywała się na niskim poziomie, tak samo stopa referencyjna Banku Centralnego. Jednocześnie pierwszy raz od czasów transformacji ustrojowej w 1989 roku w kilku miesiącach (od lipca do grudnia) odnotowano deflację (w grudniu indeks cen konsumpcyjnych spadł o 0,3 % w skali miesiąca i 0,1 % w skali roku).

Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

W 2014 roku KNF skierował zawiadomienia do prokuratury w Warszawie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym szczególnie w zakresie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (36), Ustawy prawo bankowe (8), Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (6), ustawy o rachunkowości ( 5), ustawy o ofercie publicznej (4), Ustawy kodeks karny (4), Ustawy o nadzorze rynkiem kapitałowym (3). Łączna wysokość kar pieniężnych wyniosła 11 181,5 tys. zł w tym kary szczególnie nałożone na emitentów (3 430 tys zł), akcjonariuszy (2 32 tys. 500 zł), członków zarządów spółek publicznych (920 tys. zł), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (1 395 tys. zł), zakłady ubezpieczeń (2 485 tys. zł), domy maklerskie (650 tys. zł).

Najczęściej zawiadomienia dotyczyły manipulacji instrumentami finansowymi (art. 183 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych (art. 180 i 181 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych danych o prospekcie i raportach (art. 100 Ustawy o ofercie publicznej) prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia (art. 171 ust 1 Ustawy prawo bankowe), prowadzenia działalności w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi bez zezwolenia (art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Naruszone normy z Kodeksu karnego to w szczególności przywłaszczenie cudzej rzeczy, poświadczenie nieprawdy, oszustwo, wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarach poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, wyłudzenie kredytu, ukrywanie majątku przed wierzycielem.

Wśród złożonych zawiadomień w roku 2014 prokuratura wszczęła 50 postępowań przygotowawczych. UKNF otrzymał informację o skierowaniu przez prokuraturę do Sądów Powszechnych 19 aktów oskarżenia w następstwie zgłoszonych przez Urząd Komisji na zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Jest to najwięcej od roku 2011.

W postępowaniach prawnych w ramach uprawnień UKNF radcowie prawnie umocowani przez przewodniczącego UKNF działają w charakterze pomocników i pokrzywdzonych, oraz pełnomocników oskarżycieli posiłkowych.

W roku 2014 radcowie prawni umocowani przez przewodniczącego UKNF działali w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych w 103 sprawach, a w charakterze pełnomocników oskarżyciela posiłkowego w 27 sprawach.

Dr. Thomas Schulte

Neueste Urteile und Rechtsprechung!

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.

Der Beitrag schildert die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung. Internetpublikationen können nur einen ersten Hinweis geben und keine Rechtsberatung ersetzen.

Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte Rechtsanwalt" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
22. Jahrgang - Nr. 1623 vom 12. Juni 2015 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest